_______________________________________________________________________
NPK-info - Nederlands Palestina Komitee / www.palestina-komitee.nl
_______________________________________________________________________


Donderdag 5 juli spreekt de DefensieCommissie van de Tweede Kamer nog over
Nederlands omstreden wapenaankoop bij Israël. Deze - openbare - bijeenkomst
is van 11 uur tot 13 uur in de Groen van Prinstererzaal.
Het lijkt er sterk op dat de Tweede Kamer zelf geen interesse meer heeft in
dit onderwerp alvorens met zomerreces te gaan.


Het NPK organiseert voordien een picketline tegen de deal.
Wanneer: Woensdagmiddag 4 juli.
Waar : Binnenhof te Den Haag
Tijd : Van 15 tot 17 uur.
Nadere informatie hierna.


Zie ook:
* Europa moet verdrag met Israël opschorten, Arjan El Fassed, VK 27-6-2001
* Partijen bekennen kleur, ANP-bericht 7-6-2001


NPK/WL, 3-7-2001


P.S.
Volgens het TV-nieuws wordt Milosovic aangeklaagd wegens moord [Racak],
deportaties & schending oorlogsrecht [Vierde Geneefse Conventie] in Kosovo;
gelet hier op moet het voor het gerecht krijgen van Sharon toch niet zo erg
moeilijk zijn.
_______________________________________________________________________


Stop wapendeal met Israel
=====================


Donderdag 5 juli, net voor haar zomerreces, zou de Tweede Kamer alsnog tot
het inzicht kunnen komen dat het een erg slechte zaak is om een grote
wapenaankoop juist in Israel te doen. De aankoop betreft anti-tankraketten
die zijn uitgetest tegen de naar haar vrijheid snakkende Palestijnse
bevolking in de bezette gebieden, zie de Jerusalem Post van 2 november
[Israel's raketbeschieting van Beit Jala].
De raketten zijn daarmee - naast de gevechtshelicopters, tanks en F16's -
onderdeel en symbool van het in VN-resolutie 1322 veroordeelde excessieve
geweld waarmee Israel - nu de regering-Sharon - de in feite nagenoeg
weerloze Palestijnen eronder wil houden.
Het NPK heeft al eerder in een gesprek met de Commissie van Buitenlandse
Zaken - kennelijk vergeefs -geprotesteerd tegen betreffende aankoop.
Slechts GroenLinks, SP en D'66 hebben zich tot nu toe tegen de aankoop
verklaard.


Door aankoop van deze wapens laat Nederland een unieke kans liggen om druk
uit te oefenen op Israel om een eind te maken aan haar politiek van
bezetting, onderdrukking en apartheid.
De aankoop geeft de Palestijnen de boodschap dat voor Nederland het
zakendoen altijd 'gewoon' doorgaat en dat het feit dat de opbrengst van de
verkoop Israel weer in staat stelt om haar onderdrukking (aankoop
Amerikaanse wapens) verder te financieren voor Nederland niet echt
interessant is.
Israel verwacht dat na Nederland andere Nato-landen zullen volgen.


Op woensdag 4 juli van 15 tot 17 uur organiseert het NPK dan ook een
picketline op het Binnenhof tegen de wapendeal.
* Nederland moet geen wapens kopen bij een bezettend Israel.
* Nederland moet zich volledig en met alle mogelijke drukmiddelen inzetten
voor uitvoering van de VN-resoluties m.b.t. Palestina-Israel.
* Nederland moet er voor zorgen dat de al meer dan 34 jaar durende bezetting
ophoudt;
* Geef de Palestijnen ook een zomerreces zonder bezetting.


Voor het NPK
Kees Wagtendonk tel 020-64.11.372 of b.g.g. 06-18.54.52.98
Wim Lankamp tel. 015-257.29.84 of b.g.g. 06-28.91.67.95


P.S.
De DefensieCie heeft 25 leden.
Samenstelling zie http://www.parlement.nl/kfc/index/hfdframe/indexv.htm
Griffier: De Lange; Stafmedewerker: Van Toor; Secretaresse: Voorzaat
Doorkiesnummer: 070 - 318 20 19
Faxpost: 070 - 318 34 35
_______________________________________________________________________


Europa moet verdrag met Israël opschorten
Nederland koopt voor 600 miljoen gulden wapens in Israël, maar zwijgt over
de schending van de mensenrechten door de Israësche regering. Arjan El
Fassed kan dit moeilijk rijmen met het Nederlandse en Europese
mensenrechtenbeleid.
[Uit de Volkskrant van 27-6-2001]


NEDERLAND heeft besloten het Israësche anti-tankraketsysteem Gill aan te
schaffen. In totaal mag Israël voor bijna 600 miljoen gulden
anti-tankraketten aan de Nederlandse landmacht leveren. Het gaat hier om een
anti-tankraket die acht maanden geleden, op 2 november 2000, voor het eerst
operationeel is ingezet door het Israëlische leger bij beschietingen op de
Palestijnse stad Beit Jala (Jerusalem Post, 2 november 2000). In feite heeft
het Israëlische leger dit wapensysteem dus getest op de Palestijnse
bevolking.


Het argument van Nederland dat er formeel geen boycot is, en de suggestie
van Kamerleden dat het hier gaat om een transactie vergelijkbaar met de
import van bloemen uit Israël, is een slecht excuus voor een niet-consistent
beleid.


Nederland is partij in de Vierde Geneefse Conventie. Dit brengt niet alleen
de verplichting mee dat Nederland zich aan de Conventie moet houden, maar
ook dat Nederland de verplichting heeft andere partijen te houden aan de
bepalingen van de Conventie. Voorlopig trekt Israël zich niets aan van de
Conventie, die het veranderen van de demografische situatie in bezet gebied,
zoals het bouwen van nederzettingen, verbiedt.


In het geval van Israël en met name verwijzend naar de recente
gebeurtenissen hebben diverse Israelische, Palestijnse en internationale
mensenrechtenorganisaties en verschillende organen van de Verenigde Naties
geconstateerd dat Israël zich op grote schaal schuldig maakt aan het
schenden van mensenrechten en het internationaal humanitair recht.


Daarmee schendt het tevens verschillende artikelen van het Associatieverdrag
tussen Israël en de Europese Unie. De Associatieverdragen bevatten een
belangrijke clausule over mensenrechten. Artikel 2 zegt dat de relaties
tussen de partijen gebaseerd wordt op respect voor de mensenrechten en de
democratische beginselen en dat deze uitgangspunten een essentieel element
vormen van deze overeenkomst. De Europese Unie heeft tot nu op geen enkele
manier blijk gegeven dat het hieraan conclusies verbindt. Ook Nederland
heeft dit als lidstaat van de EU tot nu toe nagelaten.


Samen met de Europese Unie steunt Nederland het Palestijnse recht op
zelfbeschikking. Wat houdt dit echter in de praktijk in als Israël
onverminderd door kan gaan met de bouw van nederzettingen in bezet gebied?
Volgens een rapport van een aantal Israëlische vredesgroepen zijn er zeker
vijftien nieuwe nederzettingen gebouwd sinds Sharon in maart premier werd.


Door producten uit de nederzettingen te exporteren naar Nederland en andere
lidstaten van de Europese Unie als afkomstig uit Israël schendt Israël ook
andere bepalingen van het Associatieverdrag. Hoewel bewijzen van zulke
schendingen zijn voorgelegd aan de Europese Commissie, heeft deze tot nu toe
nagelaten om actie te ondernemen.


Juist het nederzettingen beleid van Israël is een belangrijke oorzaak van
het mislukken van het vredesproces. Door de producten uit de nederzettingen
onder de gunstige voorwaarden van het Associatieverdrag te laten importeren,
staat de Europese Commissie Israël oogluikend toe door te gaan met haar
nederzettingenbeleid.


De Nederlandse regering heeft zich in andere gevallen waarin sprake was van
een (dreigende) schending van de mensenrechten minder afzijdig gehouden. In
februari 2000 besloot Nederland samen met dertien andere lidstaten van de
Europese Unie tot diplomatieke sancties tegen Oostenrijk. Aanleiding voor de
bilaterale sancties van de veertien EU-landen vormde het toetreden tot de
Oostenrijkse regering van de extreem-rechtse Vrijheidspartij van de
inmiddels teruggetreden Jörg Haider. De sancties kwamen er in de praktijk op
neer dat het reguliere diplomatieke verkeer met Oostenrijk op een laag pitje
werd gezet.


Nederland bleef in 1996 evenmin afzijdig toen het erom ging druk uit te
oefenen op de regering in Birma teneinde deze te bewegen de
mensenrechtensituatie te verbeteren. In oktober 1996 koos Nederland samen
met de Europese Unie in eerste instantie voor lichte sancties. Men wilde
Birma niet meteen isoleren en ruimte laten voor versterking van het
politieke signaal indien de mensenrechtensituatie verder zou verslechteren.
Later, toen de lichtere sancties geen effect sorteerden en op het gebied van
de mensenrechten geen enkele vooruitgang was geboekt, was er alle aanleiding
zwaardere sancties aan de orde te stellen.


Artikel 79 van het Associatieverdrag tussen Israël en de Europese Unie geeft
Nederland samen met Europa de mogelijkheid om, in het geval van de partijen
haar verplichtingen onder het verdrag niet nakomt, te besluiten tot passende
maatregelen. Gezien de ernst en de urgentie van de situatie in de
Palestijnse gebieden moet het opschorten van het verdrag met Israël als een
passende maatregel worden beschouwd.


De Nederlandse regering is ervan overtuigd dat de internationale gemeenschap
een plicht heeft tot ingrijpen in gevallen van ernstige schendingen van de
mensenrechten. 'Nederland wil mensenrechten wereldwijd beschermen en
bevorderen om daarmee bij te dragen aan vrijheid, gerechtigheid en
waardigheid voor iedereen', aldus het formele beleid van het ministerie van
Buitenlandse Zaken.


De recente Nederlandse aankoop van het Israëlische anti-tankraketsysteem en
het ontbreken van een scherpe veroordeling van grove schendingen van
mensenrechten, niet alleen in woorden maar ook in daden, staat daarom haaks
op het mensenrechtenbeleid van de Nederlandse regering.


Arjan El Fassed is politicoloog en werkzaam voor de Palestijnse
mensenrechten organisatie LAW in Jeruzalem.
_______________________________________________________________________
Partijen bekennen kleur..!


ANP bericht van 07/06/2001 over het voornemen van Nederland om Israëlische
wapens aan te kopen.


"Kamer verdeeld over aankoop wapens Israël"
Denhaag: D66, Groen Links en de SP vinden dat staatssecretaris van Hoof
(Defensie) gezien het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden nu niet
kan besluiten een Israëlische wapensysteem te kopen.
Van Hoof voelt weinig voor uitstel van een besluit. Hij wil deze maand een
keus maken tussen de anti- tankraketten Gill (van het Israëlische bedrijf
Rafael) en de Amerikaanse concurrent Javelin van Lockeed Martin.
Nu Israëlische wapens kopen zou een "fout signaal op het foute moment zijn"
zegt Tweede-Kamerlid Harrewijn van Groen Links. Hij pleit ervoor het besluit
op te schorten. Zijn D66 collega Van ´t Riet heeft eveneens grote bezwaren
tegen het nu aanschaffen van Israëlisch defensiematerieel.
SP´er Van Bommel wil alle militaire contacten met Israël bevriezen. PvdA,
CDA en VVD zijn tegen een boycot van Israëlische wapens.
Timmermans (PvdA) vindt dat niet te onderbouwen is dat koop van de
Israëlische waar
(lees: oorlogstuig) negatief zou uitwerken op de veiligheidssituatie in
Israël. Weisglas (VVD)
zou een koppeling tussen de aankoop van wapens en de politieke situatie in
Israël "zeer
onjuist" vinden.
Minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken vindt het nog te vroeg om te
reageren.
"Er vindt nog overleg plaats met de betrokken ministeries", zei hij in
Rusland. Van Hoof heeft
een budget van 600 miljoen gulden voor de aanschaf van een nieuw
anti-tankwapen.
(Bron : metro).
_______________________________________________________________________

 

vorige pagina