Nederlands Palestina Komitee
Postbus 10520
1001EM Amsterdam
tel. 020 62 46 046
Website: www.palestina-komitee.nl
email: npk@xs4all.nl
info: 020 64 11 372 of 06 18 545 298

Oproep: Hervat steun aan Palestijnse Autoriteit

Amsterdam, 2 juni 2006

Aan de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken te Den Haag

Bij deze via u een dringend verzoek aan onze regering om tijdens de EU-Raad van ministers van Buitenlandse Zaken op 15 juni te zorgen voor volledige hervatting van financiële steun aan de Palestijnse Autoriteit.
Het Nederlands Palestina Komitee vraagt u dus, samen met de ECCP (*), om het eerder genomen schorsingsbesluit (schorsing hulp) te laten vernietigen.

Het schorsingsbesluit komt neer op een collectieve strafmaatregel voor het Palestijnse volk voor het uitoefenen van haar democratische rechten. Bovendien versterkt het de schending van de rechten van de Palestijnse bevolking levend onder de Israëlische bezetting (Vierde Geneefse Conventie), inmiddels 39 jaar durend.
Zowel het OCHA-rapport van april 2006 als het Wereldbank-rapport van mei 2006 wijzen op verdieping van de humanitaire crisis, veroorzaakt door de aanval op de nationale en politieke rechten van het onder bezetting levende Palestijnse volk. De economische sancties – getroffen door Israel, de VS en de EU - tegen de Palestijnse bevolking in de bezette gebieden moeten dan ook direct worden beëindigd.

Het Internationaal Gerechtshof te Den Haag (ICJ) heeft pas twee jaar geleden geoordeeld dat “de muur” en de inmiddels 450.000 joodse kolonisten met hun nederzettingen illegaal zijn (**). De VN nam dit oordeel over in juli 2004.
U weet dat betreffend ICJ-oordeel volstrekt met voeten wordt getreden door Israel waarbij ons enig daadkrachtig optreden van Nederland in deze zaak niet is opgevallen.
Wel viel de speech op van onze minister onlangs bij de 60e verjaardag van het Internationaal Gerechtshof waarin sterk werd aangedrongen op uitvoering van ICJ-adviezen (***). We hopen op de vertaling in daden.

Het instellen van sancties tegen een volk onder bezetting terwijl de bezetter het internationaal recht ongestraft kan en kennelijk mag blijven schenden achten wij tegenstrijdig, verbijsterend en onuitlegbaar.

We merken op dat de huidige internationale inmenging de Palestijnse democratie te gronde helpt waarmee spanningen ter plekke slechts worden versterkt.

Nogmaals: via u verzoeken wij met klem ervoor te zorgen dat de financiële EU-steun aan de Palestijnse Autoriteit snel integraal wordt hersteld.

Tenslotte willen we wijzen op de Nederlandse verplichting om alle relevante VN-resoluties uitgevoerd te krijgen waarmee o.a. aan 39 jaar bezetting van West-Bank (inclusief Oost-Jeruzalem) en Gaza-strook een volledig eind komt.

Wim Lankamp
Voorzitter Nederlands Palestina Komitee

(*)
ECCP, European Coordinating Committee of NGOs on the question of Palestine, is gevestigd in Brussel. Chairperson: Pierre Galand, + 32 2 223 07 56 / eccp@skynet.be
In bijlage de originele ECCP-oproep.

(**)
ICJ-advies over “de muur”
http://www.icj-cij.org/icjwww/ipresscom/ipress2004/ipresscom2004-28_mwp_20040709.htm

(***)
International Court of Justice 60th anniversary
Speech by Minister of Foreign Affairs Bot [dacht even niet ICJ's muur-advies]
http://www.icj-cij.org/60/speeches/isp_bot.htm

Quote: "One of the most important ways of promoting the international legal order and rule of law is to accept the jurisdiction of international courts."

 


Bijlage bij petitie

Geneva, 27th May 2006


Mr. Javier SOLANA

High Representative for the Common Foreign and Security Policy,
Secretary-General of the Council of the European Union

Conseil de l'Union européenne
Rue de la Loi, 175
1048 Bruxelles


Call Upon The EU Governments And Ministers Who Go To The Meeting On The 15th Of June For Rescinding
The Decision To Cease Funds For The PNA

We the undersigned, European organizations and individuals, call upon the governments of each EU country and their Foreign Ministers meeting, on June 15th, to rescind their decision to cease funds to the PA.
This decision is a collective punishment of the Palestinian people for exercising their democratic rights. Further more, it entrenches the ongoing violation of rights of people under occupation (4th Geneva Convention).
Both the OCHA report of April 2006 and the World Bank report of May 2006 have highlighted the humanitarian crisis, which is resulting from this attack on the political and national rights of the occupied Palestinian people. The economic blockade of the Occupied Territories by Israel, the US and EU must end.
It is now two years since the ICJ advisory ruling that the Israeli ‘separation Wall’ and settlements are illegal.
It is abhorrent that it is the occupied being punished while the occupier, flaunting international law, is allowed to continue violence and brutality unchecked.

We call for the EU to resume full funding to the PA.

Name  function /organization address


Cc: Ministers of Foreign affairs of EU member state

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |