De strijd om de grond (en het water) van Palestina
 

Tot 1918, rondom de Balfour Declaration waarin door de koloniale mogendheid Groot-Brittannië de vorming van een Nationaal Tehuis voor joden in Palestina werd ingeruimd, was 2% van de grond van Palestina in bezit van joden. Voor het grootste deel was deze grond gekocht van grootgrondbezitters in Beiroet. Joden vormden destijds rond 8% van de bevolking van Palestina.

     2%

1918


Aan de vooravond van de stichting van de staat lsrael in 1948 was door aankopen rond 7% van de grond van het mandaatgebied Palestina in joodse handen gekomen, waarvan 79% in bezit van zionistische organisaties - de drijvende kracht achter deze ontwikkeling.

     7%

1947


Niettemin werd in 1947 - in het kader van het verdelingsplan van de Verenigde Naties inzake het mandaatgebied Palestina - ruim 54% van het grondgebied aan de joodse bevolkingsgroep toegewezen, d.w.z. het achtvoudige van wat op dat moment in joods bezit was. Een dergelijke verdeling was des te schrijnender aangezien het mandaat- gebied Palestina toentertijd werd bewoond door ruim tweemaal zoveel Palestijnen als joden (1,4 miljoen respectievelijk 650.000).

    54%

1947


In de oorlog van 1948 tussen lsrael en de Palestijnen/Arabische staten wisten de lsraelische strijdkrachten dit aan het joodse bevolkingsdeel toegewezen deel verder te vergroten: van 54% tot rond 78% Tot aan de Juni-Oorlog van 1967 vormde deze 78% het grondgebied van de staat lsrael. Dit betekende dat vanaf 1948 nog slechts 22% van het grondgebied van het voormalige mandaatgebied Palestina in Palestijnse/Arabische handen bleef, verdeeld over de Westelijke Jordaanoever (16%) en de Strook van Gaza (6%).

    78%

1948


 In de Juni-Oorlog van 1967 werd met de verovering van de Westelijke Jordaanoever en de Strook van Gaza het restant van het voormalige mandaatgebied Palestina door lsrael in bezit genomen (m.a.w. 100% in joodse/Israelische handen).

   100%

1967


Volgens het Oslo II-akkoord zal lsrael toewerken naar een overdracht van het burgerlijke en militaire bestuur in de grote steden op de Westelijke Jordaanoever (30/01 aan het Palestijns Nationaal Gezag (PNA) (in Oslo II -jargon A-Gebied). In nog èens 27% van het grondgebied van de Westelijke Jordaanoever, waar de meeste Palestijnse dorpen zijn gelegen, komt het burgerlijk bestuur in handen van de PNA, terwijl het militair gezag in handen blijft van de lsraelische strijdkrachten (B-Gebied). De overige 70%, waar zich de joodse nederzettingen, een aantal lsraelische kazernes en de verbindingswegen (de zogeheten bypass roads) bevinden, wil lsrael annexeren (C-Gebied). Hoewel zich, afhankelijk van de uitkomst van de  onderhandelingen omtrent de Definitieve Status [van de Bezette Gebieden; deadline mei 1999, inmiddels met ruim een jaar opgeschoven] en eventuele druk van buitenaf, nog verschuivingen tussen de categorieën A, B en C kunnen voordoen, betekent dit dat in het kader van het 'vredesproces' het grondgebied van de staat Israel formeel met mogelijk 13% zal worden vergroot (te weten 70% van de 16% en 40% van de 6% die de bezette Westelijke Jordaanoever, respectievelijk de Strook van Gaza van het grondgebied van het voormalige mandaatgebied Palestina vormen).

  ±90%

1999


Balans

Medio 1999 zal bij het opmaken van de balans van tachtig jaar landpolitiek van de zionistische beweging/staat Israel blijken, dat in die periode mogelijk rond 90% van het grondgebied van het voormalige mandaatgebied Palestina formeel in joodse/Israelische handen is gekomen. Op de resterende (versnipperde) 10% die aan de Palestijnen toevalt, behoudt Israel een ijzeren militaire en economische greep.

Bronnen:

Hadawi, S., Bitter Harvest - Palestina between 1947-1967, New York [The New World Press] 1967; Abu-Lughold, J., Demographic Characteristics of the Palestinian Population; Parijs [UNESCO] 1980; Manière de Voire, nummer 29 ('Conflits Fin de Siècle') februari 1996; Abdulfattah, K. & Kropp, H., Von Konfrontation zur Kooperation, Palästinas Landkarte ändert sich; in: Geografische Rundschau 10 (1996).

overgenomen uit: 50 Jaar Israel - vergeten aspecten, pijnlijke feiten; Amsterdam [Stichting Palestina Publikaties] 1998

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |