NPK-info - Nederlands Palestina Komitee 
1 juni 2003 

abonnement op NPK-info

 

Activiteiten met details hieronder

- 3-6 Stop de Bezetting start Leidse afdeling

- 5-6 Protestdag vanwege 36 jaar bezetting: belactie naar Kamerleden

En picketline te Den Haag

Zie ook http://www.al-awda.org/?page=June%205%2C%202003%20Day%20of%20Action

- 6-6 Slotbijeenkomst Campagneweek IKV en Pax Christi.

Bijeenkomsten tevoren http://www.ikv.nl/ikv/docs/pb/pb280503.html

Gelegenheden om harde druk op Israel in de discussie in te brengen.

- 11/18-6 Filmfestival www.arabfilmfestival.nl

Oproep hierna: URGENT APPEAL FOR WOMEN TO VOLUNTEER FOR 2 TO 4 WEEKS WITH IWPS IN THE WEST BANK

Road Map analyse

- Road Map or Road Kill? Rashid I. Khalidi

http://www.thenation.com/doc.mhtml?i=20030609&s=khalidi

- Degenkamp [oud-hoogleraar rechtswetenschap RUG] vat de Road Map in de Haagsche
Courant van 23 mei als volgt samen:
- "Sharon krijgt van het huidige Amerikaanse bewind alle vrijheid om de
Palestijnse gebieden te terroriseren."
- "....betekent in feite een Palestijnse capitulatie omdat geen einde aan de
bezetting van Palestijns gebied wordt gemaakt en de nederzettingen niet
verdwijnen."

Road Map praktijk

- meer nederzettingen

http://palestinechronicle.com/article.php?story=20030530182644215

- verwoestingen zoals in Beit Hanoun

http://www.gush-shalom.org/beithanoun/index.html

- weren van waarnemers, nu Miriyam Aouragh

http://www.ikonrtv.nl/ikonSite/daw/ochtend/index.asp

- doden en gewonden http://www.palestinercs.org/

Kamervragen,

- Van Bommel 21-5 via www.bbo.org

- Karimi op http://www.groenlinks.nl/partij/2dekamer/vragen/64000724.html

ISM: http://www.palsolidarity.org

Israelization of America

- http://www.mediamonitors.net/mazin27.html

JUSTICE FOR THE VICTIMS OF SABRA AND SHATILA

- see www.indictsharon.net
- Help the lawyers in Belgium http://www.petitiononline.com/warcrime

NPK/WL, 1-6-2003

_______________________________________________________________________

Uitnodiging voor

OPENINGSBIJEENKOMST

Ter gelegenheid van de oprichting van de Leidse afdeling van de Initiatiefgroep Stop de Bezetting zal op 3 juni a.s. in Leiden de openingsbijeenkomst worden gehouden, met als onderwerp:

DE "ROADMAP TO PEACE"

Een duurzame route naar vrede voor Israëliërs en Palestijnen?

AGENDA

19.30 Zaal open

19.45 Opening door de heer Hans Feddema (publicist) uit Leiden,

presentatie van de Leidse afdeling van Stop de Bezetting

20.00 Presentatie door dr. Th. De Graaf (psychiater en lid van Een Ander Joods Geluid EAJG)

over de psychologische gevolgen van bezetting

20.30 Presentatie door mw Gretta Duisenberg (voorzitter van de Landelijke Initiatiefgroep Stop de Bezetting)

over de zg. Roadmap to Peace, een initiatief van de VS, Rusland, de EU en de VN.

Zal deze Roadmap leiden tot duurzame vrede?

21.00 Pauze

21.30 Plenaire discussie o.l.v. ir. Karel van Broekhoven,

secretaris van de Landelijke Initiatiefgroep Stop de Bezetting

22.15 Sluiting van de bijeenkomst

Plaats van de bijeenkomst: Cafe Einstein op Nieuwe Rijn 9 in Leiden.

Datum en tijd: Dinsdag 3 juni van 19.45 tot 22.15 uur

Entree gratis, consumpties voor eigen rekening.

_______________________________________________________________________

protestdag - 5 juni - 36 jaar Israelische bezetting

Vandaag - 5 juni - is het 36 jaar geleden dat Israel in de zogeheten Juni-Oorlog van 1967 het resterende deel van het historisch Mandaatgebied Palestina veroverde - te weten de Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem) en de Strook van Gaza. Sindsdien heeft Israel dit gebied niet alleen bezet gehouden, maar ook - een flagrante schending van de Vierde Conventie van Genève - ingrijpend van karakter veran­derd door er rond 400.000 joodse kolonisten te vestigen, verspreid over tussen de 150 en 200 neder­zettin­gen. Een net­werk van wegen verbindt deze nederzettingen onder­ling en met Is­rael. Dit alles is gepaard gegaan met grootscha­lige onteige­ning van Palestijnse grond. Berekend is dat de joodse neder­zettin­gen op de Weste­lij­ke Jordaanoever samen ruim 40 procent van het grondgebied controle­ren en voorts een groot deel van het water van de Westelijke Jordaanoever. Sinds 1967 zijn er meer dan een half miljoen olijf- en fruitbomen – vaak de enige bron van inkomsten – gerooid.

Israel heeft zo kunnen handelen omdat de internationale ge­meenschap een loopje heeft genomen met de eigen rechtsbeginse­len, zoals die na de Tweede Wereldoorlog in het kader van de Ver­enigde Naties tot stand zijn gekomen. VN-Veiligheidsraadsre­so­lutie 242 van het najaar van 1967, die unaniem is aangenomen en waarin Israel - in ruil voor vrede en veilig­heid - wordt gesom­meerd al het bezette gebied te ontruimen, is door Israel terzijde gescho­ven. Voor een bezettende mogendheid is dat op zich een voor de hand liggende reactie. Het valt de internati­onale gemeen­schap te verwijten dat zij het er vervol­gens bij heeft laten zitten en niet naar sanctiemaatregelen heeft gegrepen om Israel alsnog tot andere gedachten te brengen.

De aanwezigheid van de 400.000 joodse kolonisten - waarvan een niet onaanzienlijk deel religieuze fanatici zijn die over wapens beschikken - en de enorme schade die sinds 1967 op vele terreinen aan de Palestijnse samenleving is aange­bracht, vormen inmiddels een ernstig obstakel bij het vinden van een uitweg uit het conflict tussen Israel en de Palestij­nen. Dit is extra actueel, nu de regering van George Bush jr. (met in een bijwagenrol de Europese Unie, Rusland en de VN) een nieuw plan heeft gelan­ceerd om de Israelisch-Palestijnse kwestie 'te regelen' - hetgeen niet hetzelfde is als op te lossen. Daarbij gaat het om een onevenwichtig plan, dat Pale­stijnen in de Bezette Gebieden tot capitulatie zal dwingen en waarbij zij maar zullen moeten afwachten wat de in het voor­uitzicht ge­stelde Palestijnse staat precies zal behelzen en wat het lot zal zijn van de Pale­stijnse vluch­telin­gen, die ruim de helft van alle Palestijnen vormen.

Wij roepen iedereen die het lot van de Palestijnen ter harte gaat op, om zich vandaag - 5 juni - uit te spreken. Dat kan door aan onze bel-/mail-actie deel te nemen of aanwezig te zijn bij een picketli­ne op het Plein in Den Haag (zie bijgevoegde informa­tie)

Amsterdam, 5 juni 2003

Nederlands Palestina Komitee (www.palestinakomitee.nl)

---------------------------------

5 juni - 36 jaar Israelische bezetting

bel-/mail-actie & picketline

Geachte sympathisant,

Op 5 juni organiseert het Nederlands Palestina Komitee een bel-/mail-actie richting leden van de Tweede Kamer om hen er nog eens aan te herinneren dat Israel - in strijd met het interna­tionaal recht - al 36 jaar de Palestijnse Westelijke Jordaan­oever en de Strook van Gaza, benevens de Syrische Hoogvlakte van Golan bezet houdt. In die 36 jaar heeft Is­rael - opnieuw in strijd met het internationaal recht - het karakter van de Bezette Gebieden drastisch gewijzigd door er inmiddels 400.000 joodse kolonisten te vestigen.

De voortgaan­de Israelische bezetting is de belangrijkste oorzaak van het tegengeweld van Palestijnse zijde. Om de spiraal van geweld te doorbreken, moet de internationale gemeenschap Israel onder druk zetten om de Bezette Gebieden te verlaten en zo ruimte te scheppen voor de vorming van een onafhankelijke, levensvatbare Palestijnse staat. Onze politici zullen zeggen, dat de zogehe­ten Routekaart van het Kwartet (Verenigde Staten, Europese Unie, Rusland en de VN) daar onlangs begonnen is een dergelij­ke ontwikkeling te stimuleren. De onevenwichtigheid van de Routekaart geeft weinig reden voor hoop (ontwapening van Palestijnen tegenover het bevrie­zen van de nederzettingen­bouw; het promoten van 'tijdelijke grenzen' in plaats van de duide­lijke toezegging van volledige ontrui­ming van de Bezette Gebieden; onduidelijkheid over de positie van Jeruzalem en over het lot van de Palestijnse vluchtelin­gen).

U wordt gevraagd op donderdag 5 juni een van de onderstaande Nederlandse volksvertegen­woordigers te bellen of te mailen [*]. Om te voorko­men dat ieder­een dezelfde persoon belt/mailt, stel­len wij een vol­gende verdeling voor:

Bel of mail als uw achternaam begint met de letter

A t/m D dhr A. Koenders (PvdA) a.koenders@tk.parlement.nl

E t/m H mw N. Albayrak (PvdA) n.albayrak@tk.parlement.nl

I t/m L dhr C. Eurlings (CDA) c.eurlings@tk.parle­ment.nl

M t/m P dhr J. van Aartsen (VVD) j.vaartsen@tk.parle­ment.nl

Q t/m T dhr B. Dittrich (D66) boris.dittrich@tk.parle­ment.nl

U t/m Z mw J. van Nieuwenhoven (PvdA) j.vnieuwenhoven@tk.parlement.nl

Het telefoonnummer van de Tweede Kamer is 070-318 22 11; het postadres is: Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Tevens wijzen wij u erop, dat op 5 juni (koopavond) het Neder­lands Palestina Komitee tussen 18.30 en 20.30 u. een picketli­ne organi­seert in Den Haag op het Plein (voor de ingang van de Tweede Kamer). Wij hopen dat velen van u daar aanwezig zullen zijn.

Voor nadere informatie: 020-6246046 of 020-6411372

[*] meer Kamerleden - hier niet genoemde - van vooral de regeringspartijen benaderen is uiteraard prima; adressen zijn te vinden via www.parlement.nl.

_______________________________________________________________________

----- Original Message -----

From: "wijninckx" <wijninckx@paxchristi.nl>

To: "paxchristi" <paxchristi@paxchristi.nl>

Sent: Tuesday, May 27, 2003 3:07 PM

Subject: Uitnodiging publieksavond 6 juni

Cordaid, IKV en Pax Christi nodigen u uit:

Publieksavond
Een Routekaart waarheen?
Wat betekent het nieuwe plan voor vrede tussen Israël en de Palestijnen?

Vrijdagavond 6 juni, 20.00-22.00

Zaal Engels, Stationsplein 45, Rotterdam

Drie speciale gasten uit Israël en Palestina gaan in op de situatie die is ontstaan door de "Routekaart", het initiatief van de VS, de VN, de EU en Rusland. Verwachten zij iets van dit initiatief? Wat zien ze in hun eigen samenleving gebeuren? Wat betekent het voor hun manier van actievoeren?
De gasten zijn:

Jeff Halper, oprichter van het Israeli Committee Against House Demolitions, dat actie voert tegen het vernietigen van Palestijnse huizen door de Israelische autoriteiten. Halper nam onlangs het initiatief om internationaal groepen te mobiliseren rondom een "People's Roadmap", een campagne rondom het nieuwe vredesvoorstel.

Nafez Assaily, directeur van de Library on Wheels for Non-violence and Peace, een Palestijnse organisatie die boeken rondbrengt voor kinderen in de Westelijke Jordaanoever en die onderwijs geeft in geweldloze communicatie.

Mary Schweitzer, mensenrechtenactiviste en lid van de Israelische vredesbeweging Peace Now.

Zaid Taiyem zal Palestijnse liederen ten gehore brengen.

De presentatie van de avond is in handen van journalist Emad al Kaka

Programma:
Opening door Emad al Kaka
Inleiding door Cordaid/IKV/Pax Christi

Presentatie Jeff Halper
Presentatie Nafez Assayli
Presentatie Mary Schweitzer

Muziek door Zaid Taiyem
Gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie
Afsluiting met muziek van Zaid Taiyem
Voertaal Engels
Entree gratis

Deze avond is de afsluiting in Nederland van de "Zesdaagse Campagne voor Rechtvaardigheid en Vrede" die in de eerste week van juni gelijktijdig plaats vindt in Israel, Palestina en Nederland en Vlaanderen. Deze campagne wordt gecoordineerdin Nederland in samenwerking met Cordaid, Pax Christi Vlaanderen en Yesh Gvul. Meer informatie over de campagne kunt u vinden op www.passievoorvrede.nl of www.ikv.nl.

Pax Christi Netherlands
Postbus 19318
3501 DH Utrecht
The Netherlands
Tel: +31 (0)30 - 2333346
Fax: +31 (0)30 - 2368199
_______________________________________________________________________

----- Original Message -----

From: Jongeren voor Palestina

Sent: Thursday, May 29, 2003 1:40 PM

Subject: Debat Palestina en Israel in vrede?

Debat Palestina en Israel in vrede??

Bezetting, onderdrukking, armoede, vernederingen...Een dagelijks feit in Palestina..!

Zal er werkelijk vrede ontstaan? Wat is de sleutel tot datgene waar wij naar streven? Biedt de Roadmap werkelijk dé oplossing? Terug naar de grenzen van....?? Welke rol dient de VN in te nemen? Wordt het niet tijd om de vicieuze cirkel te doorbreken?

Om op al deze vragen een antwoord te vinden, nodigen wij u graag uit voor een stimulerend debat met sprekers uit verschillende hoeken:

- Internationale Socialisten

- Jongeren Voor Palestina

- Ael ( Onder voorbehoud)

- Een Ander Joods Geluid

- En anderen..

- Onder leiding van Farid Bouchtaoui, (ook wel bekend van 't Lagerhuis)

Op het programma staat ook:

-De spreker Youssef Ahmad, hij zal zijn ervaringen mbt Palestina met ons delen,

-De jonge schrijfster Rachida el Hessaini,

-Palestijnse muziekgroep Hanien

Graag nodigen wij u uit:

Datum: zondag 8 juni

Locatie: Utrecht, Oude Gracht 245 (Vanaf CS Utrecht bus 2, uitstappen bij Hamburgerstraat, vanaf hier nog een klein stukje lopen)

Tijd: 17:00 - 21:00

Toegang: Gratis.

Contact: Brian 06-47432979 / Rachida 0648346416

Mail: Jongerenvoorpalestina@hotmail.com

Jongeren voor Palestina in samenwerking met Internationale Socialisten, Palestijnse gemeenschap en het PMJU.

*Met dank aan stichting Boeg

_______________________________________________________________________

URGENT APPEAL FOR WOMEN TO VOLUNTEER FOR 2 TO 4 WEEKS WITH IWPS IN THE WEST BANK

Behind the smoke screen of 'the war against terrorism', 'self-defense' and the new fake 'peace initiative', Israel continues to steal and colonize Palestinian land. The Palestinian people are being imprisoned with curfews, roadblocks, mass arrests and killings. And now on top of all this suffering the Israelis are building an 'Apartheid Wall'. Ostensibly the wall is for 'security' to stop the 'terrorists' but in fact the wall is not being built on the border line of 1967 but extends deep into the West Bank encircling the most fertile land and grabbing scarce water resources. When the plan for the wall was approved by the previous government in June 2002, Peres said it amounted to annexing 22% of the West Bank to Israel. The route of the wall has since extended even deeper into Palestinian land. Farmers who are separated from their land and means of livelihood will be forced to move out of their villages. Thus the wall is a form of cruel transfer.

The International Women's Peace Service (www.womenspeacepalestine.org) is working with Palestinian land defense committees and Israeli Peace Movements to try to support the Palestinian villages in their nonviolent resistance to this illegal and devastating colonization process. A Peace Camp has been set up where the wall is being built and volunteers are needed to maintain the camp, document the human rights abuses, and provide support and solidarity to the villagers who are losing their land, water, employment and having their trees and homes bulldozed. The camp at Mas'ha provides a unique experiment in nonviolent resistance whilst trying to forge the links of a new and just peace settlement based on mutual respect between Israelis, Palestinians and Internationals working side by side.

There is also a permanent presence required in the village of Yanoun, which bravely resists expulsion despite continued violent attacks by settlers from the surrounding colonies.

If you are committed to nonviolence and have any campaign organizational skills, can work without supervision within a consensus based organization and can raise the funds needed to cover your airfare and minimal living costs then please consider applying to volunteer with us. For more information please contact iwpsvolunteers@yahoo.co.uk. Our website posts up our regular reports direct from the West Bank and also provides an insight into the project (www.womenspeacepalestine.org).

Angie Zelter, Valley Farmhouse,
East Runton, Cromer, Norfolk,
NR27 9PN, UK.
Tel:- +44(0)1263-512049.
Email:- reforest@gn.apc.org
Websites:- www.womenspeacepalestine.org
and www.tridentploughshares.org

 


nieuw | soemoed | boeken | info | agenda | links | contact |